• Contact

  Beautiful furniture        Create higher quality life

  Guangzhou Kang Teman Furniture Co., Ltd.
  Tel:
  Fax:020-34825288
  Site:
  Add:Shitou Industrial Estate,Nancun Town,Panyu District, Guangzhou,China

  CopyRight 2014 All Rights Reserved Guangzhou Kang Teman Furniture Co., Ltd. Tel: Fax:

  Add:Shitou Industrial Estate,Nancun Town,Panyu District, Guangzhou,China Website: by gzhijing 粤ICP备14078099号